BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

 

Yüksek Lisans Tezler

Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezleri*

 

ADALET IRKÖRÜCÜ

2017

Türkiye'de halkla ilişkiler yüksek lisans eğitimi: Başkent Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi örneği
The public relations education in master degree level in Turkey: examples of Baskent University, Ege University and İstanbul University

Yüksek Lisans

Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Halkla İlişkiler = Public Relations

 

NERGİZ ULUDAĞ

2017

Milli Mücadele Dönemi'nde rıza mühendisliği Halide Edib Adıvar
 

Yüksek Lisans

Halkla İlişkiler = Public Relations ; Türk İnkılap Tarihi = History of Turkish Revolution

 

AYŞE USTA

2017

Türkiye'de reklam endüstrisinde eleman ilanları
Advertisement for working in advertising industry in Turkey

Yüksek Lisans

Halkla İlişkiler = Public Relations ; Reklamcılık = Advertising ; İşletme = Business Administration

 

ÇAĞRI KOYUNCU

2018

Evdeki yabancı: Ankara'daki Gürcü bakıcı kadınların gündelik hayat mücadeleleri ve taktikleri
Stranger at home: The everyday life struggle and tactics of the georgian female domestic workers in Ankara

Yüksek Lisans

Halkla İlişkiler = Public Relations

 

SEREN FAİZ

2018

Türkiye'de reklamcı temsili: Televizyon dizileri üzerine bir araştırma
Adman representation in Turkey: A research on television series

Yüksek Lisans

Reklamcılık = Advertising

 

 

ZAFER FATİH BEYAZ

2016

30 mart 2014 yerel seçimlerinde, geleneksel medya ve sosyal medya haberciliğinin karşılaştırılması: Posta ve Zaman gazetesi örneği
A comparison between traditional media and social media journalism in march 30, 2014 local elections: Cases of Posta and Zaman newspapers

Yüksek Lisans

Gazetecilik = Journalism ; Halkla İlişkiler = Public Relations

 

SILA YAĞCI

2016

Üniversite Web sitelerinde kullanılabilirlik sorunları üzerine bir çalışma: Başkent Üniversitesi Web sitesinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Halkla İlişkiler = Public Relations

 

HANDE POLAT ÖZBAY

2016

Sosyal sorumluluk kampanyaları ve girişimcilik üzerine bir araştırma
A research on social responsibilty campaigns and entrepreneurship

Yüksek Lisans

Halkla İlişkiler = Public Relations

 

HATİCE ÖZTÜRK

2016

Arabuluculuk eğitimlerinde eğitmen tutum ve görüşlerine yönelik bir araştırma: Türkiye Barolar Birliği modeli
A research of attitudes and opinions on the mediation training instructor: Turkey's Bar Association model

Yüksek Lisans

Halkla İlişkiler = Public Relations

 

GÖKTÜRK AYAN

2016

Tüketim kültürü bağlamında kimlik inşasının sosyal medyada kullanımı: İnstagram örneği
The use of identity construction in social media in the context of consumer culture: The case of instagram

Yüksek Lisans

Halkla İlişkiler = Public Relations ; İletişim Bilimleri = 

 

EDA AKGÜN

2015

Kamu hizmet sunumunda değer yaratma ve kurum içi iletişim ilişkisi
The relationship between value creation in public service delivery and corporate communication relationship

Yüksek Lisans

Halkla İlişkiler = Public Relations ; İletişim Bilimleri = Communication Sciences ; İşletme = Business Administration

 

GÜLSÜM ŞİMŞEK

2015

2014 yerel seçimlerinde Osmaniye'de yerel basının siyasal partilere yaklaşımı
The approach of local media to political parties and candidates in Osmaniye for 2014 local election

Yüksek Lisans

Siyasal Bilimler = Political Science ; İletişim Bilimleri = Communication Sciences

 

 

ÖZLEM YAVUZ

 

2015

 

Hayat dergisi dolayımıyla Türkiye'de yaşam tarzı dergiciliğine bakmak
Contemplating on lifestyle magazine publishing via Hayat magazine

 

Yüksek Lisans

 

Gazetecilik = Journalism ; Halkla İlişkiler = Public Relations ; Sosyoloji = Sociology

 

NİHAT ÇOLAK

2014

Kent belleği mekanlar: Ankara pasajları
Realms of city memory: The passages of Ankara

Yüksek Lisans

Halkla İlişkiler = Public Relations ; İletişim Bilimleri = Communication Sciences

 

KÜBRA TURAN

2014

Halkla ilişkiler eğitimi gören üniversite öğrencilerinin kadınların halkla ilişkiler alanında yönetici olmalarına ilişkin tutumları: Cinsiyet ve cinsiyet rolü yöneliminin etkileri
Public relations students' attitudes towards woman managers in public relations: Effects of gender and gender role orientation

Yüksek Lisans

Halkla İlişkiler = Public Relations

 

MERVE GENÇYÜREK ERDOĞAN

2014

Turizm reklamlarında yaşam tarzlarının inşası: Gösteregebilimsel çözümleme
Construction of lifestyles in tourism advertisements: Semiological method

Yüksek Lisans

Reklamcılık = Advertising

 

YELİZ DEMİRÖZ

2014

İletişim fakültesi öğrencilerinin kitle iletişim özgürlüğüne ilişkin kavrayışları: Ankara ili örneği
Insight relating to the freedom of mass media of students of communication faculty: Ankara case

Yüksek Lisans

Halkla İlişkiler = Public Relations ; İletişim Bilimleri = Communication Sciences

 

BURÇE BOYRAZ

2014

Türkiye'de marka yerleştirme stratejilerinin yeni görünümü: Yalan Dünya örneği
The new appearances of brand placement strategies in Turkey: A case study of Yalan Dünya

Yüksek Lisans

Reklamcılık = Advertising ; İletişim Bilimleri = Communication Sciences

 

MEHMET ALİ ŞAHİN

2013

Kurumsal itibar ve değer ilişkisi: GSM sektörüne ait tüketici yanlı bir araştırma; Turkcell örneği
The relationship between corporate reputation and value: A research of consumer-side on GSM sector; the sample of Turkcell

Yüksek Lisans

Halkla İlişkiler = Public Relations ; İşletme = Business Administration

 

EDA FERLİGÜL ÇAKILCI

2013

Çok oyunculu çevrimiçi video oyunu oynayan bireylerde video oyunu bağımlılığı ve saldırganlık
Video game addiction and aggression in massively multiplayer online game players

Yüksek Lisans

Halkla İlişkiler = Public Relations ; Psikoloji = Psychology ; İletişim Bilimleri = Communication Sciences

 

GAMZE OSKAY YURTTAŞ

2013

İnternet kullanım alışkanlıkları açısından ilköğretim 5.-6.-7.-8. sınıf öğrencilerinin durumu - internet kullanımı ile ilgili ailelerin değerlendirmeleri
Internet usage situation of 5.-6.-7.-8th. class primary school students' - the families evaluation of the internet usage

Yüksek Lisans

Halkla İlişkiler = Public Relations ; İletişim Bilimleri = Communication Sciences

 

 

ERDEM ALPER TURAN

 

2013

 

Yeni medya ortamlarında üre-tüketicilik ve katılım olgusu: Ekşi Sözlük ve Okan Bayülgen'in Talk Show'unda etkileşim
Prosumer and the fact of participation at new media: The concept of interaction at Ekşi Sözlük and The Talk Show of Okan Bayülgen

 

Yüksek Lisans

 

İletişim Bilimleri = Communication Sciences

 

GİZEM ER

2013

Kurum içi iletişimi geliştirmede 'iletişim' temalı hizmet içi eğitimlerin rolü: Ankara Esenboğa Hava Limanı Devlet Hava Meydanları İşletmesi üzerine bir değerlendirme
Titled the role of communication-themed in-house training in developing in-house communication: An evaluation of Ankara Esenboğa Airport General Directorate of State Airports Authority

Yüksek Lisans

İletişim Bilimleri = Communication Sciences ; İşletme = Business Administration

 

CEYDA TUNÇEL

2013

Cinsiyet, meslek grubu, yaş ve eğitim düzeyi değişkenlerinin, bireylerin batıl inançlara sahip olma düzeyleri üzerindeki etkileri
Sex, job, age and level of education variables influence on individuals' stages of having superstitions

Yüksek Lisans

İletişim Bilimleri = Communication Sciences

 

 

 

 

 

 

 

 

ALİ SERDAR EMRE

2012

Ülke markası inşa sürecinde Türkiye'nin tanıtımı: Kurumlar, stratejiler ve uygulamalar
Publicity of Turkey in the process of building nation brand: Institutes, strategies and applications

Yüksek Lisans

Halkla İlişkiler = Public Relations

 

FULYA AYDIN

2012

Halkla ilişkiler perspektifinden kurum imajının tüketici davranışına etkisi IKEA örneği
From public relations perspective effect of corporate image to consumer behavior Ikea example

Yüksek Lisans

Halkla İlişkiler = Public Relations

 

SEDEN SUNDURDU

2012

İnternette dönüşen reklamın yeni türü: E-ticaret sektöründe viral reklam
Transformation of a new genre of advertising on the internet: Viral advertising in e-commerce sector

Yüksek Lisans

Reklamcılık = Advertising

 

NİHAN İLHAN

2012

Moda dergilerindeki reklamların psikanalitik çözümlenmesi
A psychoanalytic analysis of advertisements in fashion magazines

Yüksek Lisans

Psikoloji = Psychology ; Reklamcılık = Advertising

 

NİLAY ÇOLAK

2011

Örgüt içi çatışma yönetiminde halkla ilişkiler araçlarının rolü (Décathlon Spor Mağazaları örneği)
The role of public relations means in managing the conflicts within the organization (Décathlon Sport Stores case)

Yüksek Lisans

Halkla İlişkiler = Public Relations

 

VOLKAN ARMAĞAN

2011

Ankara'daki vakıf üniversitelerinde uygulanan halkla ilişkiler çalışmalarının değerlendirilmesi
Assesment of public relations practices in foundation universities in Ankara

Yüksek Lisans

Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Halkla İlişkiler = Public Relations

 

ÇİSEL KALFA

2011

Müzakere yönetim sürecinde kişilerarası iletişimin rolü ve önemine ilişkin bir değerlendirme
An assesment of the role and importance of interpersonal communication in negotiation management process

Yüksek Lisans

Halkla İlişkiler = Public Relations

 

METİN DÜZ

2011

TBMM gündeminin, yazılı basın aracılığıyla, kamuoyuna aktarılması: 01 Ekim 2008-11 Ağustos 2009, Cumhuriyet, Hürriyet ve Zaman gazetelerinin ilk sayfaları örneğinde
Turkish Grand National Assembly Agenda, through the print media, reflex to the public opinion: 01 October 2008-11 August 2009, Cumhuriyet, Hürriyet and Zaman journals sample of first-pages

Yüksek Lisans

Siyasal Bilimler = Political Science ; İletişim Bilimleri = Communication Sciences

 

TUĞÇE ERBAŞ

2011

Türkiye'de Tumblr blog ortamındaki popüler blogcuların kullanım pratikleri
Usage practices of popular bloggers on Tumblr blogware in Turkey

Yüksek Lisans

İletişim Bilimleri = Communication Sciences

 

KUBİLAY SEÇEN

2011

Ankara'daki beş yıldızlı otel işletmelerinde sürdürülen halkla ilişiler uygulamalarına yönelik bir alan araştırması
Research of public relations activities in five-star hotels in Ankara

Yüksek Lisans

Halkla İlişkiler = Public Relations

 

MELTEM AKŞİN

2011

Bir iletişim biçimi olarak reklamın etik açıdan değerlendirilmesi: Margarin piyasası örneği
Evaluating of advertisement as a type of communication ethically: A sample of margarine market

Yüksek Lisans

Reklamcılık = Advertising ; İletişim Bilimleri = Communication Sciences

 

KEZİBAN DARIYEMEZ

2010

Örgütlerde ortaya çıkan yabancılaşma sorunu ve bu sorunun çözümü açısından halkla ilişkiler çalışmalarının önemi (Başkent Üniveristesi Ankara Hastanesi örneği)
Arising in the alienation of organizations and problems solution in terms of this question study importance of public relations (Baskent University, Ankara Hospital case)

Yüksek Lisans

Halkla İlişkiler = Public Relations ; İşletme = Business Administration

*Bu tezler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi’nin resmi internet sayfası olan https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp 11.4.2019 tarihinde alınmıştır.